SGM České Budějovice- Slovník zkratek

Slovník mezinárodních zkratek

A
ad valorem    
ADR Accord européen au transport internationaux des marchandises dangereuses par route Evropská dohoda o mezinárodní silniční des marchandises dangereuses par route dopravě nebezpečných věcí (ADR)
A/R All risks všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách
A/S Alongside ship k boku lodi
ATP Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux utiliser pour ces transports Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelnýchpotravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
AWB Air Waybill Letecký nákladní list
B
B/E Bill of Exchange směnka
B/G Bonded Goods nevyclené zboží vázané zárukou
B/L Bill of loading Hlavní druhy konosamentů: - on board B/L, shipped B/L konosament (platný Obchodní zákoník - používá se pro tento dokument název "náložný list") palubní konosament
  - received B/L konosament potvrzující převzetí zboží k přepravě
  - order B/L konosament na řad
  - named B/L konosament na jméno
  - bearer B/L konosament na doručitele
  - through B/L průběžný konosament
  - groupage B/L sběrný konosament
  - FIATA B/L konosament pro multimodální dopravu FIATA/ICC
bond   závazek, obligace ve finančnictví, také viz B/G
B/S Bill of Sale kupní smlouva
Bulk cargo   náklad, zboží volně ložené, nebalené
C
Carrier   dopravce
C.A.D. cash against documents placení hotově proti dokladům
C.B.D. Cash before delivery placení hotově předem před dodáním
Cft cubic feet kubická stopa (1 cft = 0,0283 cbm)
Charterer   nájemce lodi
Commission   provize, odměna makléřovi n. jiné osobě za zprostředkování
C/P Charter Party smlouva o nájmu nebo o provozu lodi
D    
d.f. deadfreight mrtvé přepravné placené za objednaný, ale nevyužitý lodní prostor
D/N Debit Note dlužní úpis
D/P Documents against payment placení proti dokumentům
d.t. delivery time čas dodávky
E    
ETA Estimated time of arrival očekávaný čas příjezdu
ETD Estimated time of departure očekávaný čas odjezdu
Etc et cetera atd - a tak dále
     
F    
f.a.c. fast as can co nejrychleji ( při nakládce)
FAK Freight All Kind sazba za zboží všeho druhu při přepravě v kontejnerech
FCO franco vyplaceně
f.d. free discharge vykládka na účet najímatele n. příjemce
FEU Forty-foot Equivalent Unit standartní jednotka pro 40.stopé kontejnery
FIATA Fédération Internationale des Associations de Transitaries et Assimilés Mezinárodní federace speditérských svazů, Zürich
FIATA vydala m.j. řadu užitečných dokladů, především:
FIATA FBL FIATA FCR FIATA FCT FIATA FFI FIATA FWR FIATA SDT   konosament pro kombinovanou dopravu certifikát o příjmu dopravní certifikát spediční instrukce příjmový skladový doklad deklarace odesílatele pro dopravu nebezpečného zboží
FOR Freight nakládka a vykládka není na vrub lodi, ale na vrub zboží
frt. freight paid přepravné
frt.pd. freight prepaid přepravné zaplaceno
frt.pp. freight prepaid přepravné zaplaceno předem
ft foot stopa ( délková míra 1 ft = 0,3048 m)
I    
IATA International Air Transport Association Mezinárodní sdružení leteckých dopravců, Ženeva
ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora, Paříž
I.C.C. Institute cargo Clauses Standartní podmínky dopravního pojištění zboží
in-bond   neprocleněné, pod celním dozorem nacházející se zboží
Inc. Incorporated zapsaný v rejstříku
     
L    
L/a Letter of advice avizo, oznámení
Laydays   počet dnů sjednaných pro nakládku/vykládku lodi
L/C Letter of Credit dokumentární akreditiv
Ltd. Limited Liability omezená odpovědnost
     
M    
M/S Motor Ship, též M/V Motor Vessel motorová loď
     
N    
n.c.v. no commercial value bez ceny
nt. wt. Netweight čistá váha
     
O    
O/o Order of na řad někoho
o.r. owner´s risk na nebezpečí majitele lodi
     
P    
pce piece kus
pcl parcel balíček
     
R    
Rec receipt, received stvrzenka, přijato
Received for shipment B/L   přejímací konosament
S    
shtg shortage manko
T    
TACT The Air Cargo Tariff  
T-C Trans-container kontejner pro zámořskou přepravu
TEU Twenty-foot Equivalent Unit standartní jednotka pro 20.stopé kontejnery
Throught B/L   průběžný konosament
TIR Transport International par la Route Mezinárodní celní prohláška - karnet pro silniční přepravu
U    
U.S. Under Seal pod celní uzávěrou
V    
Val Value, valued, valuable hodnota (cena), oceněný, cenný
VAT Value Addet Tax daň z přidané hodnoty (viz též DPH)
v.c. valuable cargo cenný náklad
W    
Wd. Warrented potvrzeno, zaručeno
W/M Weight or Measurement hmotnost nebo objem (sazba za hmotnost n. objem, převážně dle volby dopravce)
W/R Warehouse Receipt stvrzenka na zboží v celním skladišti
wt weight váha, hmotnost
X    
X. Heavy extra heavy zvlášť těžký
XOS Extra Outside nadměrná velikost